شرایط عمومی:

- دارا بودن زمینه اقتصادی مورد نیاز این حرفه (توان مالي كافي جهت احداث و گشایش نمايندگي )

- تکمیل مدارک لازم و کسب تاییدیه های مجموعه در مصاحبه اولیه

- متعهد به رعایت حقوق مشتری

شرايط مکانی:

- داشتن حداقل 50 مترمربع ملک (زیربنا) در يكي از خيابانهاي اصلي يا معابر پر تردد شهر.

- ارائه اسناداصل مالكيت یا اجاره نامه معتبر.

- رعایت فاصله مجاز ملك مورد نظر از دیگر مراکز پخش در استان های کلان شهر.

- کیفیت موارد فوق با مراجعه حضوری بازرس شرکت ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدارك لازم جهت اعطای نمایندگی:

اشخاص حقیقی

- اصل و كپي شناسنامه از تمام صفحات

- اصل و كپي كارت ملي پشت و رو

- تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی درخواست اعطای امتیاز نمایندگی در قسمت نمایندگان.

- اصل و کپی سند مالکیت ، اجاره نامه یا صلح نامه محل مورد نظر

- یک قطعه عکس متقاضی.

- ارسال مدارک فیزیکی به آدرس یزد  صندوق پستی  891651177

اشخاص حقوقی

- اصل و کپی از تمام صفحات اساسنامه شرکت و تصویر روزنامه رسمی از آخرین تغییرات

- اصل و کپی کارت ملی مدیر عامل و ریئس هیئت مدیره

- تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی درخواست اعطای امتیاز نمایندگی در قسمت نمایندگان.

- اصل و کپی سند مالکیت ، اجاره نامه یا صلح نامه محل

- یک قطعه عکس مدیرعامل

- ارسال مدارک فیزیکی به آدرس یزد  صندوق پستی  891651177

Main Menu